7 Haziran 2024

Başımıza bela ettiler’izm’

Gündelik hayatta duyduğumuz kelimelerin sonlarına gelen eklerin içerdiği anlamları ne kadar biliyoruz?

Gündelik hayatta karşımıza, -izm ve -ist eki ile biten pek çok kelime çıkabiliyor. Bu kelimelerin bazılarının anlamlarını belki bilmiyor belki de karıştırıyoruz. 

Bu eklerin ne anlam ifade ettiğini bir gözden geçirerek başlayacak olursak; felsefeyi, politik ideolojiyi, sanat akımını, bir yaklaşımın veya belirli topluluk isimlerinin sonuna gelen bir ek olan -izm ilk defa 17. yüzyılda modern anlamıyla Avrupa’da kullanılmıştır. -ist ile biten kelimeler ise genellikle kişilik özelliklerini, inançları ya da benimsenmiş fikirleri tanımlamak için kullanılır ve aslında Türkçemizde -çı, -çi ,-çu, -çü ekini karşılar.

Rasyonalist olmak usçu ya da daha bilinen anlamıyla akılcı, mantığıyla hareket eden insanlar için kullanılır. Rasyonalizm ise usçuluktur yani akılcılık olarak tanımlanır. Kısaca, -izm’ler akımın adını yaparken -ist’ler bir akımın izleyicisi olarak tanımlanabilir. 

En çok kullanılan -izm’lere bakacak olursak;

Anarşizm: (Yöneticisiz) Toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan sosyal bir terimdir.

Ateizm: (Tanrıtanımaz) tanrının ya da tanrıların varlığına olan inancın yokluğudur.

Atletizm: Koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi tek başına yapılan, bireysel güce dayanan sporların genel adı.

Budizm:Yeniden doğum” (reankarnasyon) ve karma inançlarını kabul eden dindir.

Darwinzm: Türlerin var oluşunu ve hayatın kaynağını, çeşitli şekilde anlatan diğer açıklamalar gibi, çeşitli varsayım ve ön kabullerden oluşan bir teoridir.

Deizm: (Yaradancılık) Din, peygamber veya vahiy aracı olmaksızın bireyin akıl ve gözlem yoluyla Tanrı’ya olan inancını esas alan bir felsefi görüştür.

Despotizm: (Zorbalık) Sıkıca birbirine bağlı bir grup tarafından veya bireysel olsun mutlak siyasi bir güç ile hükmeden tek bir idari otoriteye sahip hükûmet biçimidir.

Egoizm: (Bencillik) Bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ile ilgilidir.

Egosantrizm: (Beniçincilik, benmerkezcilik) Her şeyi kendine dayandırmak, kendine bağlamak, kendine indirgemek.

Egotizm: benlikçilik) Kişinin kendisiyle ilgili olumlu görüşlerini sürdürme ve geliştirme dürtüsü.

Ekspansiyonizm: Sömürgecilik, yayılmacılık, emperyalizm, kolonyalizm

Eksperimantalizm: (Deneyselcilik) Bilginin varsayımsal olduğunu, gerçek bilginin ancak deneye dayanılarak elde edilebileceğini öne süren öğreti.

Emperyalizm: (Yayılmacılık) Bir devletin veya ulusun başka devlet veya uluslar üzerinde kendi çıkarları doğrultusunda etkide bulunmaya çalışmasıdır.

Erotizm: Eski Yunan mitolojisindeki aşk tanrısı Eros’tan türetilmiştir. Bireylerin cinsel yakınlaşmalarındaki sevgi şeklindeki aşkın görünümlerini kapsar.

Fanatizm: Yüksek sempati ve sevginin bir marka, kurum ya da topluma mal olmuş birey üzerinde yoğunlaşmasına denir.

Faşizm: İlk olarak İtalya’da Benito Mussolini tarafından oluşturulan, otoriter devlet üzerine kurulu radikal bir aşırı milliyetçi politik ideolojidir.

Feminizm: Kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik muhtelif ideoloji.

Hedonizm: (Hazcılık) Yaşam amacının zevk almak ve mutluluktan ibaret olduğunu savunan dünya görüşü.

Hinduizm: Evrende var olan en yüksek varlığa kendisiyle birleşmenin nihai ve en yüksek hedef olarak addedildiği dünya ruhu Brahman’a inanılan din.

Hümanizm: (İnsancılık) İnsanın değerini vurgulayan ve rasyonalizm ile ampirizme odaklanan felsefi düşünce öğretisi.

İdealizm: (Ülkücülük) Genellikle varlığı düşünce ile tanımlayan öğretiler olarak bilinir. Buna göre düşünce varlığın birinci ögesi olarak savunulur.

İllüzyonizm: (Yanılsamacılık) Sihirbazlık, hokkabazlık

Kapitalizm: Üretim araçlarının özel mülkiyetine ve bunların kâr amacıyla işletilmesine dayanan bir ekonomik sistemdir.

Kemalizm: Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk İlkeleri’ni esas alan kurucu ideolojisidir.

Komünizm: Üretim araçlarının ortak mülkiyeti üzerine kurulu sınıfsız, parasız ve kimi zaman devletsiz bir düzenin kurulmasını amaçlayan toplumsal bir ideoloji ve harekettir.

Kübizm: 20. yüzyılın başlarında Fransa’da doğmuş olan bir akımdır. Bu akım, görünen şeylerin yanı sıra görünmeyen şeylerin de sanat eserlerinde kullanılmasını hedefler

Liberalizm: (Serbestlik) Bireysel özgürlük üzerine kurulan bir siyasi felsefe veya dünya görüşüdür.

Materyalizm: (Maddecilik, özdekçilik) Her şeyin maddeden oluştuğunu ve bütün görüngülerin maddi etkileşimler sonucu oluştuğunu öne süren görüş.

Mazoşizm: (Mazohizm) Ruhsal ve fiziksel olarak kendisine acı çektirmekten haz duymaya denir.

Monarsizm: (Tekerkçilik) Bir hükümdarın üstün yetkilerle devlet başkanı olduğu yönetim biçimi olan monarşiyi savunan siyasal öğretidir.

Narsisizm: (Özseverlik) Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık.

Nasyonalizm: (Ulusçuluk) Bir ulusun ancak kendine ve kendi değerlerine dayanarak yaşayabileceğine inanan görüş.

Natüralizm: (Doğalcılık) Edebiyatta ve sanatta natüralizm, doğayı detayları ile olduğu gibi yansıtmayı öngören akımların genel adıdır.

Natürizm: (Doğacılık) Toplumun her haliyle doğaya dönmesini isteyen ve bunu savunan öğreti.

Optimizm: (İyimserlik) İyimser olma durumu, özelliği.

Otizm: (İçe yöneliklik) Kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur.

Panteizm: (Tüm tanrıcılık) Her şeyi kapsayan içkin bir Tanrı’nın, Evren’in ya da doğanın Tanrı ile aynı olduğu görüşüdür.

Popülizm: (Halkçılık) Çoğunluğun beklentilerini karşılamak ve onların desteğini almak amacıyla hareket etme.

Postmodernizm: Modernizmin sonrası ve ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavramdır.

Psikolojizm: (Ruh bilimcilik) felsefi problemlerin, ancak psikolojinin cevaplandırabileceği sorunlar olarak yorumlanmasını ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Rasyonalizm: (Usçuluk)  Vitruvius’un prensiplerine göre gelişmiş bir mimarlık akımıdır.

Realizm: (Gerçekçilik) 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan ve Romantizme tepki olarak doğan edebiyat akımıdır.

Romantizm: (Coşumculuk) 1800 ve 1850 yılları arasında Avrupa’da edebiyatı, müziği, felsefeyi ve sanatı etkileyen entelektüel bir akımdır.

Sembolizm: (Simgecilik) Düşünceleri, kavramları anlatmakta simgeler kullanma yolu ya da eğilimi.

Sosyalizm: (Toplumculuk) Üretim vasıflarının ferdi olmaktan çıkarılıp kamuya mal edilmesi ve gelir düzenlenmesi esaslarına dayanan doktrin.

Spiritüalizm: (Tinselcilik) Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş.

Şamanizm: Varlığı tüm insanların tarihinde Erken Taş Devri’ne ve daha da geriye kadar kanıtlanabilen, inisiyasyon içeren bir vecd ve trans tekniği.

Terörizm: (Yıldırıcılık) Ölüm veya ciddi bedensel yaralanmaya neden olmak amacıyla yapılan sivillere ve devlete karşı suç eylemleri

Vandalizm: Bilerek ve isteyerek, kişiye ya da kamuya ait bir mala, araca ya da ürüne zarar verme eylemidir. Vejetalizm: Yalnız bitkisel gıda maddelerine yer veren beslenme rejimi.

Zoizm: Hayvanların yaşamına saygı duyma ya da hayvan güçlerine ve etkilerine inanç anlamına gelir.

ETİKETLER: