KVKK

ANN'DA KALMAYA DEVAM EDİN

1- Genel Açıklama ve Tanımlar

Bu aydınlatma metni, www.annturkiye.com (“Ann Türkiye” olarak anılacaktır) web sitesinin, ANATOLIAN GLOBAL MEDYA A.Ş.’nin bir alt kuruluşu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Bu metinde geçen terimlerin anlamları, ilgili kanun, yönetmelikler ve tebliğlerde tanımlandığı şekliyle kullanılmıştır.

 

 

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin her türlü işlemi, otomatik veya otomatik olmayan yollarla.
 • İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Anonimleştirme: Kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, ANATOLIAN GLOBAL MEDYA A.Ş. gibi bir kuruluşun gerçek veya tüzel kişisi.

2- Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Tüzel kişilerde veri sorumlusu, ANATOLIAN GLOBAL MEDYA A.Ş.’nin tüzel kişiliğidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili organ/kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir.

 

3- Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Ann Türkiye, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel verisi işlenen kişilerin haklarının neler olduğu,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. Ann Türkiye ayrıca veri güvenliğine ilişkin olarak gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

4- İşlenecek Kişisel Veriler

Ann Türkiye tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir. Kanunların gerekli kıldığı veya ihtiyaç duyulan hallerde bu bilgilere yenileri ilave edilebilir veya değişiklik yapılabilir:

 • Ad, Soyad, TC No, Doğum Tarihi gibi kimlik bilgileri
 • Adres, telefon, faks, e-posta gibi iletişim bilgileri
 • Vergi Dairesi ve Vergi Numarası bilgisi
 • Çalışanlara ait ücret, sosyal güvenlik, banka hesap numarası ve aile bireyleri hakkında bilgiler
 • Meslek ve eğitim durumu bilgileri
 • Kamera kaydı, parmak izi gibi bilgiler

5- Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel veriler doğrudan ilgili kişiden temin edilebileceği gibi, online platformlar, kamera kayıtları, bayiler ve iş ortakları aracılığıyla dolaylı yollarla da temin edilebilir.

 

6- Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Ann Türkiye, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir:

 • Hizmet kalitesinin artırılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunulması
 • İş ilişkilerinin yönetimi ve yasal gereksinimlerin yerine getirilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanması
 • Şirket içi güvenliğin sağlanması ve üretim verimliliğinin artırılması

7- Kişisel Verilerin Aktarımı ve Korunması

Ann Türkiye, veri işleme amaçları doğrultusunda elde ettiği kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır. Ancak yasal zorunluluklar veya işbirliği yapılan kuruluşlarla paylaşım gerektiren durumlarda ilgili kişinin hakları gözetilerek bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

 

8- Kişisel Verilerin İşlenmesinde İlgili Kişinin Açık Rızasının Alınması

Ann Türkiye tarafından işlenecek kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası alınarak işlenir. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve ilgili kişinin özgür iradesiyle açıklayacağı rızasını ifade eder.

 

9- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Ann Türkiye, kişisel verilerin işleme amacının ortadan kalkmasıyla birlikte veya Kanunlar ve diğer mevzuatın zorunlu kıldığı saklama sürelerinin dolmasıyla birlikte kişisel verileri imha eder veya anonim hale getirir.

 

10- İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanun kapsamındaki hakları çerçevesinde Ann Türkiye’ye başvurarak kendileriyle ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini talep etme
 • Kanun uyarınca kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

11- Veri Sorumlusuna Başvuru

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, yukarıda belirtilen hakları çerçevesinde Ann Türkiye’ye başvurabilirler. Başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla aşağıdaki iletişim kanallarından birini kullanarak gerçekleştirebilirler:

 • Yazılı olarak
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden
 • Güvenli elektronik imza veya mobil imza yoluyla

12- Değişiklik ve Güncellemeler

Bu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat veya Ann Türkiye’nin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında yapılacak değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde güncellemeler yapılabilecektir. Bilgilendirme metninin en güncel haline www.annturkiye.com adresinden ulaşılabilir.